page-header

Požiarna ochrana

Požiarna ochrana
Zásadné aktivity poskytované v oblasti ochrany pred požiarmi

Externé riešenie všetkých problémov požiarnej ochrany vyskytujúcich sa u právnických alebo fyzických osobách
vypracovania dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby v zmysle § 4, písm. m., Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom, v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z. z.. o ochrane pred požiarmi, na základe dodávateľskej zmluvy

Jedná sa o tieto činnosti:

•    Posúdenie, prípadne zabezpečuje posudzovanie požiarneho  nebezpečenstva v objektoch spoločnosti
•    vypracovanie komplexnej dokumentácie z požiarnej ochrany (požiarny štatút, požiarna kniha, poplachové  smernice, požiarno-evakuačný plán, a. p. ) a jej priebežné aktualizovanie
•     zabezpečenie objektov hasiacimi prostriedkami
•     vypracovanie požiarnych poriadkov pre požiarno nebezpečné miesta
•    vykonávanie  preventívnych protipožiarnych prehliadok
•    zabezpečenie a vykonanie komplexnej výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany pred požiarmi
•    vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
•    vypracovnie správy, rozbory a informácie o stave ochrany pred požiarmi, ako i o príčinách vzniknutých požiarov v spoločnosti  a navrhuje príslušné opatrenia

Požadovaný rozsah dokumentácie OPP

•    Požiarny štatút
•    Požiarny poriadok pracoviska
•    Požiarne poplachové smernice
•    Požiarny evakuačný plán
•    Požiarna kniha
•    Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
•    Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
•    Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
•    Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
•    Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
•    Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
•    Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
•    Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
•    Ďalšie doklady:
•    Pokyny pre zváranie
•    Pokyn pre zber obilnín

Máte záujem o naše služby alebo informácie?