page-header

BOZP

BOZP

Zásadné aktivity poskytovane v oblasti BOZP :

 

 1. Externe riešenie akýchkoľvek problémov bezpečnosti prace ,ochrany zdravia vyskytujúcich sa u zamestnávateľa , napr.:
 • pri zavádzaní nových technologických liniek, strojov a zariadení vypracovanie Prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP vyplývajúcej z právnych predpisov ,(vnútorné pravidlá bezpečnosti práce, Politika BOZP, predpisy pre evidencie . registráciu a vyšetrovaní pracovných úrazov, Prevádzkovo bezpečnostné predpisy, Analýza rizík a nebezpečenstiev a.p.)
 • asistencia pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazov a prevádzkových nehôd a havárií
 • praktické zaučovanie a príprava zamestnanca na získanie osvedčenia Bezpečnostného technika a zmluvné zastupovanie činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika počas jeho prípravy až po získaní jeho osvedčenia.
 1. Výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby podľa §22,zakona c.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), na základe dodávateľskej zmluvy :
 • komplexné vykonávanie výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • vypracovanie “Prevádzkových predpisov pre zabezpečenie BOZP” pre pracovne prostriedky a prevádzky,
 • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadení budov, dopravných ciest z  hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných  predpisov na zaistenie BOZP,…),
 • kompletne pracovne činnosti vyplývajúce z evidencie a registrácie vzniknutých pracovných úrazov v čítane zabezpečenia ich odškodnenia
 • vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou,
 • spolupráca pri vypracovaní technologických postupov, reglementov, návodov na obsluhu pre výrobky prototypového charakteru,
 • vykonávanie kontrol na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok,
 • spolu podieľanie na vykonaní a vypracovaní analýzy rizík a nebezpečenstiev a návrh na odstránenie zostatkových rizík,
 • predkladanie pravidelných informácii zamestnávateľovi o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
 • sústavné sledovanie aktuálnosti dokumentácie BOZP a v prípade zmien tieto aktualizovať.
 1. Koordinátor BOZP na stavenisku
 • Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie BOZP pre stavenisko
 1. Výkon činnosti revízneho technika vyhradených tlakových zariadení
 • Vykonanie odborných prehliadok a skúšok TZ
 • Vykonanie školenia a preskúšania obsluhovateľov TZ
 1. Koordinácia a zabezpečenie činnosti Pracovnej zdravotnej služby.
Máte záujem o naše služby alebo informácie?